• 1 ZAMEK W DĄBROWIE
  Zamek w Dąbrowie wzniósł w XVII wieku Joachim von Mettich-Tschetschau, przdstwiciel jednego z najzamożniejszych śląskich rodów. Do jego budowy przystąpiono 7 lipca 1615 r. Dwa lata później stała już renesansowa, trzyskrzydłowa rezydencja, wzniesiona z czerwonej cegły na planie nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Przez kolejne wieki poddawano go wielokrotnie przebudowom. Ostatecznie w latach 1894-1897...

 • 2 PAŁAC W NAROKU
  Pierwszymi budowniczymi niewielkiego pałacu w Naroku byli przedstawiciele rodziny von Beess. Wzniesiony przez nich w drugiej połowie XVIII w. obiekt charakteryzował się prostymi formami architektonicznymi. Od 1783 r. wzmiankowany jest nowy właściciel Naroku major gwardii królewskiej Gottlob Albrecht von Sauerma z Sadowic. Kolejni właściciele majątku to starosta Reinhard i jego córka...

 • 3 PAŁAC W NIEWODNIKACH
  Budowę pałacu w Niewolnikach rozpoczął Juliszu Wichelhaus w 1870r. Budowę ukończono w przeciągu zaledwie dwóch lat. Pałac zlokalizowane w centralnej części parku z fasadą zwróconą ku północy i drewnianą werandą na wschód. Pałac otoczony jest parkiem, którego granice od strony północnej wyznaczają zabudowania folwarczne, a od strony południowej mur ceglany. W latach 1997 - 98 obiekt przeszedł gruntowną...

 • 4 DWÓR W KARCZOWIE
  Barokowy dwór w Karczowie został zbudowany z murowanej cegły, wniesiony na planie prostokąta na przełomie XVII i XVIII w. Obiekt dwukondygnacyjny pokryty wysokim dachem mansardowym. Na północ od dworu przetrwał niewielki 3 hektarowy park. Zabytek często zmieniał właścicieli i ulegał licznym przebudowom. Na przełomie XVIII i XIX w. Karczów był własnością rodziny von Tschirsky, w 1818 r. należał do majora von Arnstead`a, a następnie do hrabiego Fryderyka Leopolda...

 • 4 DWÓR W KARCZOWIE
  Barokowy dwór w Karczowie został zbudowany z murowanej cegły, wniesiony na planie prostokąta na przełomie XVII i XVIII w. Obiekt dwukondygnacyjny pokryty wysokim dachem mansardowym. Na północ od dworu przetrwał niewielki 3 hektarowy park. Zabytek często zmieniał właścicieli i ulegał licznym przebudowom. Na przełomie XVIII i XIX w. Karczów był własnością rodziny von Tschirsky, w 1818 r. należał do majora von Arnstead`a, a następnie do hrabiego Fryderyka...

Statut

 

STATUTSTOWARZYSZENIA OCHRONY DÓBR KULTURY W GMINIE DĄBROWA
(tekst jednolity)
 
 
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie  
 
    Dąbrowa - ‘’Dąbrowskie Skarby’’, zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem”.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dąbrowa.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Dąbrowa.
 
 
 
§ 2
 
1.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwijanie i wspieranie na terenie Gminy Dąbrowa ochrony, konserwacji i prawidłowego użytkowania zabytków stanowiących elementy dziedzictwa kulturalnego. Stowarzyszenie o celach nie zarobkowych ma charakter społeczny i opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków i pracy Zarządu Stowarzyszenia, do prowadzenia swych spraw  może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie  posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo    o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 71 poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003, Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie może współpracować z innymi Stowarzyszeniami na terenie kraju i za granicą o tych samych lub podobnych celach.
 
§ 3
 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 
Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
 
§ 4
 
Celem Stowarzyszenia jest:
 
1. jednoczenie wokół zagadnień ochrony zabytków, zespołów i obszarów zabytkowych
 
władz samorządowych, organizacji społecznych, instytucji i zainteresowanych osób
2. zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat historii i archeologii  Gminy Dąbrowa,
3. prowadzenie ewidencji miejsc związanych z historią oraz sprawowanie opieki nad tymi
miejscami,
4. kolekcjonowanie pamiątek Gminy Dąbrowa,
5. dążenie do stworzenia miejsca stałej ekspozycji historii Gminy Dąbrowa,
6. organizowanie zajęć popularyzujących historię,
7. prowadzenie prac badawczych w zakresie historii Gminy Dąbrowa,
8. działalność wydawnicza,
 
§ 5
 
Formy działania:
1. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia społecznych działaczy, twórców oraz osób
 
zawodowo  zajmujących się upowszechnianiem kultury, oświaty i nauki.
2. Prowadzenie własnej działalności edytorskiej i wydawniczej.
3. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie sesji naukowych, seminariów,
konferencji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, prezentacji medialnych oraz
wydawnictw.
4. Podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków.
5. Prowadzenie innej działalności na rzecz Gminy Dąbrowa.
 
Rozdział III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 6
 
1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym.
 
 § 7
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 
 § 8
 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia, która:
 
- ukończyła 18 lat,
- złożyła deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia,
- została przyjęta decyzją Zarządu.
2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba powyżej szesnastego roku życia za zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego, która korzysta z pełnych praw członka Stowarzyszenia,  z tym, że w składzie władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
 
3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 
 § 9
 
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 
§ 10
 
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która dla poparcia celów statutowych zadeklaruje stałą składkę członkowską lub inną formę poparcia materialnego    i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. Członek wspierający może wykonywać swoje uprawnienia poprzez delegata.
 
 § 11
 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu i korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania do Zarządu Stowarzyszenia  wniosków i uwag dotyczących Stowarzyszenia i spraw członkowskich.
3. Korzystania z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia oraz z wszelkiej pomocy ze strony
Stowarzyszenia w ramach realizacji jego celów statutowych.
4. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
5. Publikacji i promocji swoich prac w wydawnictwach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.
6. Noszenia znaku graficznego – znaczka organizacyjnego Stowarzyszenia.
7. Uczestniczenia w projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 
 § 12
 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1. Przestrzegania statutu i uchwał oraz innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.
2. Czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
3. Popierania działalności Stowarzyszenia w granicach swoich możliwości.
4. Propagowanie haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków.
5. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne
Zebranie Stowarzyszenia.
 
§ 13
 
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po rozliczeniu wszelkich
zobowiązań.
2. Wykreślenia uchwałą Zarządu, podjętą zwykłą większością głosów, za nieprzestrzeganie
statutu i zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za czyn nieetyczny lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
5. Śmierci członka.
 
§ 14
 
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 
§ 15
 
1. Od uchwał Zarządu określonych w § 13 pkt 2 i 3 statutu członkowi przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.
2. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie odwołujący się jest zawieszony w
prawach członkowskich.
3. Uchwały Walnego Zebrania w sprawach określonych w ust. 1 są ostateczne.
 
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
§ 16
 
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
 
 § 17
 
1. Władze Stowarzyszenia – Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie na okres 3 lat w głosowaniu, bezwzględną większością głosów. Sposób glosowania (jawny, tajny) ustala Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
 
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swą funkcje społecznie.
 
3. Osoby prowadzące sekretariat i księgowość mogą być opłacane z funduszy
 
Stowarzyszenia.
 
4. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera się spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 
§ 18
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
 
 1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku. O terminie Walnego
Zebrania członkowie powinni być powiadomieni na czternaście dni przed terminem.
 
3. Walne Zebranie prowadzi wybrany zwykłą większością głosów przewodniczący, który
stwierdza jego prawomocność.
4. Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim, w pierwszym terminie, minimum
50 % członków. W przypadku braku kworum zebranie jest prawomocne w drugim terminie,
bez względu na ilość uczestników. Zebranie w drugim terminie powinno się odbyć pół
godziny po pierwszym terminie.
5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być również zwołane na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek minimum dziesięciu członków.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
 
  § 19
 
Do kompetencji rocznego Walnego Zebrania Członków należy:
 
1. wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia,
 
2.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 
3. udzielenie absolutorium Zarządowi na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,  a w przypadku nie udzielenia absolutorium wybór nowego Zarządu,
 
4.  uchwalenie wysokości składek,
 
5. przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu oraz uchwalenie   rocznego budżetu,
 
6.  uchwalanie zmian Statutu,
 
7.  podejmowanie uchwał o  rozwiązaniu  stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 
 § 20
 
 ZARZĄD STOWARZYSZENIA
 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób, w tym: Prezesa, Zastępcy Prezesa,
sekretarza oraz skarbnika. Podział funkcji następuje na pierwszym posiedzeniu nowo
wybranego Zarządu.
 
2. W przypadku rezygnacji z pracy w Zarządzie jednego z członków, w trakcie trwania
kadencji, przysługuje Zarządowi prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych nie może
przekroczyć połowy składu.
 
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
dwóch członków.
 
 § 21
 
Do kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. realizacja rocznego budżetu Stowarzyszenia,
3. przyjmowanie nowych członków i skreślanie z listy członków,
4. zatwierdzanie planów pracy Zarządu Stowarzyszenia,
5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 
 § 22
 
 KOMISJA REWIZYJNA
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybierana jest przez Walne Zebranie.
 
2. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem rewizyjnym Stowarzyszenia. Kadencja jej
 
trwa 3 lata.
 
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera przewodniczącego,
sekretarza i członka Komisji.
 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
 
a) kontrola gospodarki finansowo-materialnej Stowarzyszenia.
 
b) kontrola w zakresie przestrzegania postanowień Statutu  Stowarzyszenia.
 
c) składanie sprawozdań i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium (lub nie)
Zarządowi Stowarzyszenia.
 
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków.
 
Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
 
§ 23
 
Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. Dysponowanie finansami Stowarzyszenia wymaga podpisów co najmniej dwóch członków zarządu w tym  Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.
 
§ 24
 
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. wpływy ze składek członkowskich – członków zwyczajnych i wspierających,
2. honoraria za wystąpienia na sympozjach naukowych, za publikacje, itp.
3. darowizny i dotacje,
4. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.
 
 § 25
 
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach uregulowanych
w odrębnych przepisach. Zarząd ustala zakres tej działalności.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na finansowanie działalności
organizacyjnej i statutowej Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału
 
między członków.
 
 Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 26
 
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia lub jego rozwiązanie może nastąpić uchwałą Walnego
Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Likwidatora. Likwidatorami mogą być również członkowie Zarządu.
3. Likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
 
§ 27
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.